Pedagogisch Beleidsmedewerker 
4-12 jaar

Bij SKPC wordt gewerkt met een pedagogisch beleidsmedewerker die zich richt op de ontwikkeling en implementatie van beleid voor de buitenschoolse opvang  

De functie van pedagogisch beleidsmedewerker 4-12 jaar wordt bij SKPC ingevuld door Claudia Hartman. Na haar studie pedagogiek heeft zij ruime ervaring opgedaan als jeugdhulpverlener binnen de jeugdzorg en als zelfstandig pedagoog. Naast haar functie als pedagogisch beleidsmedewerker is zij tevens clustermanager van een aantal locaties binnen SKPC en onderdeel van het managementteam. 

Als pedagogisch beleidsmedewerker richt zij zich op het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de werkvorm BSO ten behoeve van het pedagogisch beleid dat gevoerd wordt binnen SKPC. De beleidsvoornemens worden door haar vertaald naar concrete activiteiten op de groep. Evt. verbeterpunten in het beleid van de BSO locaties worden door haar gesignaleerd. Ontwikkelingen in de kinderopvang voor
4-12 jarigen worden op de voet gevolgd en waar nodig wordt advies uitgebracht aan de directie en/of beleid ontwikkeld omtrent het te voeren beleid bij de BSO. 

Team coaching Video-interactiebegeleiding

Naast haar functie als pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt Claudia ook de teams van de BSO-locaties met behulp van een Video-interactie training. Aan de hand van de video opnames van de praktijk op de groep wordt de interactie en communicatie tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers inzichtelijk gemaakt en verbeterd. De beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt.  

Pedagogisch Coach 4-12 jaar
Naast een pedagogisch beleidsmedewerker heeft SKPC ook een pedagogisch coach voor de leeftijdsgroep 4-12 jaar in dienst. Deze functie wordt ingevuld door Narda Robeer. Zij signaleert knelpunten in de werkzaamheden op de groep of de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Waar nodig wordt in overleg met de leidinggevende een coachingsplan opgesteld. 

Met regelmaat organiseert en geeft zij trainingen gericht op deskundigheidsbevordering. Door deze ondersteuning, advisering en coaching van pedagogisch medewerkers draagt zij bij aan de professionele ontwikkelig van de pedagogisch medewerkers en kwaliteitsverbetering van het pedagogisch beleid 4-12 jaar binnen SKPC. 

Pedagogisch Beleidsmedewerker 
4 - 12 jaar
Claudia Hartman

hartman@skpc.nl

De locaties

Dikkie Dik

Meerlaan 30
4103 XZ Culemborg

Meer info
Referenties Ouderportaal

Download onze app!



Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM