Privacy

Privacy policy voor klanten van SKPC

SKPC hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy van ouders en kinderen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKPC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer wij deze nodig hebben voor de werking van persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van de rechten van ouder en kind omtrent persoonsgegevens, ouders hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SKPC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien ouders na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hierover hebben kan contact opgenomen worden met onze functionaris gegevensbescherming: Linda Haak, haak@skpc.nl.

Verwerking persoonsgegevens van klanten SKPC

Persoonsgegevens van klanten worden door SKPC verwerkt t.b.v. de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de plaatsingsovereenkomst en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze gegevens is de plaatsingsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKPC de volgende persoonsgegevens van ouders en kinderen vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • telefoonnummer en e-mail adres;
 • geslacht;
 • adres en woonplaats;
 • BSN en geboortedatum;
 • school kind;
 • kindgegevens (bijv. allergieën, zindelijkheid, voeding, medisch etc.).

Persoonsgegevens worden door SKPC opgeslagen t.b.v. de bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die ouders aan SKPC geven kunnen wij aan derde partijen verstrekking, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie (waaronder ouderportaal, incassobureau, accountant, digitale ondertekening contracten, kindvolgsysteem).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de Belastingdienst die BSN nummer van ouders en kinderen nodig heeft voor de uitvoering van de kinderopvang toeslag. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien ouders SKPC hier schriftelijk toestemming voor geven, bijv. t.b.v. een overdracht van kindgegevens aan de basisschool.

Diversen

 • SKPC verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 • SKPC verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor een wettelijk kader geldt, zoals bijv. de Belastingdienst, dan wel schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • SKPC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • SKPC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijv. de volgende maatregelen genomen:
  • alle personen die namens SKPC van gegevens van ouders en kinderen kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • SKPC hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
  • SKPC maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • SKPC test en evalueert regelmatig haar maatregelen;
  • medewerkers van SKPC zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Ouders hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke SKPC heeft ontvangen. Tevens kunnen ouders bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel ervan) door SKPC of door één van de verwerkers. Ook heeft de ouder recht om de door hen verstrekte gegevens door SKPC te laten overdragen aan de ouder(s) of in opdracht van de ouder(s) direct aan de andere partij. SKPC kan ouders vragen om een legitimatie voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
  Mocht SKPC persoonsgegevens verwerken op basis van een door de ouder gegeven toestemming hiertoe, dan heeft de ouder altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 • Mocht een ouder een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kunt u direct contact opnemen met SKPC. Komen wij er samen met de ouder niet uit dan vinden wij dat uiteraard erg vervelend. De ouder heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezicht houdende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • Voor vragen n.a.v. onze Privacy Policy kan contact opgenomen worden met de functionaris gegevensbescherming: Linda Haak, haak@skpc.nl

SKPC in samenwerking met Tredion

SKPC werkt samen met ISO27001:2013 gecertificeerd bedrijf Tredion, voor het beheer van informatieprocessen. Dit betekent dat klanten van SKPC ervan uit kunnen gaan dat de data met de grootst mogelijke zorg wordt beschermd en hier ook jaarlijks op getoetst wordt door een erkende instantie.

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM