Raad van Toezicht

SKPC heeft een Raad van Toezicht welke samengesteld wordt op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er verantwoord wordt omgegaan met de financiële middelen. SKPC streeft naar positieve financiële resultaten. SKPC heeft reserves nodig om mogelijke risico's en tijdelijke financiële tekorten op te vangen. Eventueel positief resultaat wordt altijd weer geinvesteerd in de organisatie. De Governance Code Kinderopvang is van toepassing en de directie van SKPC houdt zich aan de Gedragscode die is opgesteld door de Beroepsvereniging van directeuren in kinderopvang (BdKO) en de Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).

Taken, vergoeding en onkosten


De Raad van Toezicht wordt door de directeur/bestuurder regelmatig geinformeerd over de vorderingen in de organisatie m.b.t. de bezettingscijfers en de daaraan gerelateerde personeelskosten, het ziekteverzuim en het debiteurensaldo. Voorts worden de bezettingscijfers en de financiële situatie van SKPC beoordeeld aan de hand van kwartaalcijfers, de resultatenrekening, kerncijfers, balans, inclusief prognoses voor de bezetting voor het komende kwartaal.

Aan de leden van de Raad van Toezicht van SKPC wordt een vergoeding toegekend voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen. SKPC volgt hierbij de richtlijnen die de Belastingdienst stelt ten aanzien van de hoogte van de vergoeding. Deze dient redelijk te zijn en niet bovenmatig.
Gemaakte onkosten zijn kosten die de leden redelijkerwijs hebben door hun functie in de Raad van Toezicht. Te denken valt bijv. aan gemaakte reiskosten voor het bijwonen van een relevant seminar.

Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  • de heer Egmond Borgdorff
  • de heer Wouter Voshol
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM