Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach
0-4 jaar

Bij SKPC wordt gewerkt met een pedagogisch beleidsmedewerker die zich richt op de ontwikkeling en implementatie van beleid voor kinderdagverblijf en peuteropvang.    

De functie van pedagogisch beleidsmedewerker 0 - 12 jaar wordt bij SKPC ingevuld door Claudia Hartman. 

Na haar studie pedagogiek heeft zij ruime ervaring opgedaan als jeugdhulpverlener binnen de jeugdzorg en als zelfstandig pedagoog. Naast haar functie als pedagogisch beleidsmedewerker is zij tevens manager van BSO+ Obelix en het project Speel Mee en is zij onderdeel van het managementteam. 

Als pedagogisch beleidsmedewerker richt zij zich, ten behoeve van het pedagogisch beleid dat gevoerd wordt binnen SKPC, op het ontwikkelen en implementeren van beleid voor al onze opvangvormen. De beleidsvoornemens worden door haar vertaald naar concrete activiteiten op de groep. Evt. verbeterpunten in het beleid van  onze kinderopvang worden door haar gesignaleerd. Ontwikkelingen in de kinderopvang voor 0-12 jarigen worden op de voet gevolgd en waar nodig wordt advies uitgebracht aan de directie en/of beleid ontwikkeld omtrent het te voeren pedagogisch beleid. 

Pedagogisch Coach 0-4 jaar

Naast een pedagogisch beleidsmedewerker heeft SKPC ook pedagogisch coaches voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar in dienst. Deze functie wordt ingevuld door Marjolein van Empel en Sandra de Rooij. De pedagogisch coaches signaleren knelpunten in de werkzaamheden op de groep of de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Waar nodig wordt in overleg met de leidinggevende een coachingsplan opgesteld. 

Op alle opvanglocaties 0-4 jaar wordt ook gecoacht door middel van Video InteractieBegeleiding (VIB). Sandra Hartman begeleidt de pedagogisch medewerkers op de dagopvang en peuteropvang middels VIB. Aan de hand van video-opnames van de praktijk op de groep wordt de interactie en communicatie tussen kinderen en de pedagogisch medewerker inzichtelijk gemaakt en verbeterd. De beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Met regelmaat organiseren de pedagogische coaches en de pedagogisch beleidsmedewerker bijeenkomsten gericht op deskundigheidsbevordering. Door deze ondersteuning, advisering en coaching van pedagogisch medewerkers dragen de pedagogisch coaches bij aan de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers en kwaliteitsverbetering van het pedagogisch beleid 0-4 jaar binnen SKPC. 

Pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach in de VVE

Op de VVE locaties worden er extra uren ingezet door de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach, om zo een nog betere kwaliteit te bieden op onze VVE groepen. Hierdoor kunnen we de doelgroeppeuters zó begeleiden dat zij de overstap naar de basisschool zo goed mogelijk kunnen maken.  

Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach 0 - 4 jaar
Claudia Hartman

hartman@skpc.nl

De locaties

Dikkie Dik

Meerlaan 30
4103 XZ Culemborg

Meer info
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM